เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก _คาสิโนออนไลน์ ฟรีเงิน_แจกเครดิตฟรี 500 ไม่ต้องฝาก2019_เล่นง่ายสุดๆเกมส์สล็อตออนไลน์_สล็อตเถื่อน https://www.google.com//235/content/265/feed en N.-B. - Moncton - Cours de perfectionnement sur l'obligation d'adaptation (Cours bilingue avec traduction simultan¨¦e) https://www.google.com//235/events/n-b-moncton-cours-de-perfectionnement-sur-lobligation-dadaptation-cours-bilingue-avec <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-moncton-cours-de-perfectionnement-sur-lobligation-dadaptation-cours-bilingue-avec">N.-B. - Moncton - Cours de perfectionnement sur l&#039;obligation d&#039;adaptation (Cours bilingue avec traduction simultan¨¦e)</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 8, 2018 (All day) ? Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>Cours bilingue avec traduction simultan¨¦e.</strong></p></div> Thu, 04 Oct 2018 14:54:19 +0000 robichj 11537 at/235 NB - Moncton - Advanced Duty to Accommodate (Bilingual format with simultaneous translation) https://www.google.com//235/events/nb-moncton-advanced-duty-accommodate-bilingual-format-simultaneous-translation <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-moncton-advanced-duty-accommodate-bilingual-format-simultaneous-translation">NB - Moncton - Advanced Duty to Accommodate (Bilingual format with simultaneous translation)</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 8, 2018 (All day) ? New Brunswick | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p><strong>This course will be offered in bilingual format with simultaneous translation. </strong></p></div> Thu, 04 Oct 2018 14:51:13 +0000 robichj 11536 at/235 N.-B. - Moncton - Cours sur les milieux de travail respectueux et la lutte contre le harc¨¨lement (anglais) https://www.google.com//235/events/n-b-moncton-cours-sur-milieux-de-travail-respectueux-lutte-contre-harc%C3%A8lement-anglais <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-moncton-cours-sur-milieux-de-travail-respectueux-lutte-contre-harc%C3%A8lement-anglais">N.-B. - Moncton - Cours sur les milieux de travail respectueux et la lutte contre le harc¨¨lement (anglais)</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 17, 2018 (All day) ? Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Ce cours abordera les relations de pouvoir et les effets qu¡¯elles peuvent avoir sur le milieu de travail.? Les participants d¨¦termineront quels ¨¦l¨¦ments constituent un milieu de travail respectueux et discuteront de ce qui permet d¡¯¨¦tablir et de maintenir un milieu de travail respectueux. Les participants d¨¦finiront ce que sont le harc¨¨lement et l¡¯intimidation et discuteront de leurs cons¨¦quences sur les travailleuses et les travailleurs.? Ils regarderont aussi les politiques, les processus et le cadre juridique qui r¨¦gissent le harc¨¨lement au travail.</p></div> Thu, 04 Oct 2018 14:15:55 +0000 robichj 11535 at/235 NB - Moncton - Respectful Workplace / Anti-harassment (English) https://www.google.com//235/events/nb-moncton-respectful-workplace-anti-harassment-english <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-moncton-respectful-workplace-anti-harassment-english">NB - Moncton - Respectful Workplace / Anti-harassment (English)</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">November 17, 2018 - 9:00am ? New Brunswick | Human rights</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>This course will look at power relationships and how they affect the workplace.? Participants will identify elements that make up a respectful workplace and discuss what is needed in order to establish and maintain a more respectful workplace.? They will also define harassment and bullying and their impact at work, and look at policies, processes and the legal framework that governs harassment in the workplace.? Finally, participants will study measures for preventing workplace harassment as well as formal and informal recourse routes.? ?<a href="/235/sites/atlantic/files/&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;"></a></p></div> Thu, 04 Oct 2018 14:13:16 +0000 robichj 11534 at/235 N.-B. - Fredericton - ***NOUVELLE DATE*** -R¨¨glement des griefs (pour sections locales ¨¤ charte directe) -anglais https://www.google.com//235/events/n-b-fredericton-nouvelle-date-r%C3%A8glement-griefs-pour-sections-locales-charte-directe-anglais <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-fredericton-nouvelle-date-r%C3%A8glement-griefs-pour-sections-locales-charte-directe-anglais">N.-B. - Fredericton - ***NOUVELLE DATE*** -R¨¨glement des griefs (pour sections locales ¨¤ charte directe) -anglais </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 1, 2018 (All day)</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Ce cours a pour but d¡¯aider les d¨¦l¨¦gu¨¦(e)s ¨¤ mieux comprendre la proc¨¦dure sur le r¨¨glement des griefs.?Voir afficher pour?renseignements.???<a href="http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/gh_-_dcl_english_fredericton_4.pdf">http://afpcatlantique.ca/sites/atlantic/files/gh_-_dcl_english_frederict...</a> </p> </div> Thu, 04 Oct 2018 14:08:01 +0000 robichj 11533 at/235 NB - Fredericton - *** NEW DATE *** - Grievance Handling (DCL) https://www.google.com//235/events/nb-fredericton-new-date-grievance-handling-dcl <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-fredericton-new-date-grievance-handling-dcl">NB - Fredericton - *** NEW DATE *** - Grievance Handling (DCL) </a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">December 1, 2018 (All day) ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>The Grievance Handling course is designed to help stewards develop a greater understanding and handling of the entire grievance handling process.? This course is offered for DCL locals.? <a href="/235/sites/atlantic/files/gh_-_dcl_english_fredericton_3.pdf">/235/sites/atlantic/files/gh_-_dcl_english_fredericton...</a> </p> </div> Thu, 04 Oct 2018 14:04:33 +0000 robichj 11532 at/235 N.-B. - Miramichi - Conna?tre mon syndicat (anglais) ANNUL¨¦ https://www.google.com//235/events/n-b-miramichi-conna%C3%AEtre-mon-syndicat-anglais-annul%C3%A9 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/n-b-miramichi-conna%C3%AEtre-mon-syndicat-anglais-annul%C3%A9">N.-B. - Miramichi - Conna?tre mon syndicat (anglais) ANNUL¨¦</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 27, 2018 (All day)</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Vous ¨ºtes nouvellement membre de l¡¯AFPC ou ¨ºtes membre depuis un certain temps sans jamais avoir pris le temps de mieux conna?tre votre syndicat ou les b¨¦n¨¦fices de travailler dans un milieu de travail syndiqu¨¦?? Vous avez des questions concernant votre syndicat et seriez int¨¦ress¨¦ ¨¤ comprendre pourquoi vous payer des cotisations syndicales, o¨´ vont les argents et comment les cotisations sont utilis¨¦es?? Vous n¡¯avez pas n¨¦cessairement l¡¯intention de devenir impliqu¨¦ au niveau de votre section locale mais aimeriez conna?tre un peu mieux le fonctionnement de votre syndicat?</p></div> Thu, 04 Oct 2018 13:55:27 +0000 robichj 11531 at/235 NB - Miramichi - Knowing my Union (English) CANCELLED https://www.google.com//235/events/nb-miramichi-knowing-my-union-english-cancelled <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/events/nb-miramichi-knowing-my-union-english-cancelled">NB - Miramichi - Knowing my Union (English) CANCELLED</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">October 27, 2018 (All day) ? New Brunswick</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>You are a new PSAC member or have been a member for some time and never took the time to know much about your Union or the benefits of being in a unionize workplace??</p> <p>You have questions about your Union and would be interested to understand why you are paying union dues where the money goes and how it is used?? You don¡¯t necessarily have intentions to become involved in your local but would appreciate knowing a bit more on how your Union works??</p></div> Thu, 04 Oct 2018 13:52:25 +0000 robichj 11530 at/235 Inscrivez-vous au programme de certificat du Coll¨¨ge syndical du Canada https://www.google.com//235/inscrivez-vous-programme-de-certificat-coll%C3%A8ge-syndical-canada <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/inscrivez-vous-programme-de-certificat-coll%C3%A8ge-syndical-canada">Inscrivez-vous au programme de certificat du Coll¨¨ge syndical du Canada</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">September 26, 2018 - 11:13am </div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>Vous ¨ºtes une militante ou un militant engag¨¦ de l¡¯AFPC et vous souhaitez mieux conna?tre le mouvement syndical canadien, perfectionner vos comp¨¦tences en leadership et rencontrer des militants d¡¯autres syndicats au pays? Inscrivez-vous au programme de certificat du CSC du Congr¨¨s du travail du Canada, en vous rendant ¨¤ l¡¯adresse <a href="http://labourcollege.ca">labourcollege.ca</a>.</p></div> Wed, 26 Sep 2018 14:13:43 +0000 bezeaus 11517 at/235 Apply for the Labour College of Canada Certificate Program https://www.google.com//235/apply-labour-college-canada-certificate-program <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden field-wrapper"><h2><a href="/235/apply-labour-college-canada-certificate-program">Apply for the Labour College of Canada Certificate Program</a></h2></div><div class="field field-name-psac-teaser-byline field-type-ds field-label-hidden field-wrapper">September 26, 2018 - 11:13am ? New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador</div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden field-wrapper Array text-secondary"><p>If you are a committed PSAC activist who wants to deepen your learning of the labour movement in Canada, develop your leadership skills,?and connect with activists from other unions across the country,?then you should apply to attend the Canadian Labour Congress-sponsored?Labour College of Canada Certificate Program at <a href="http://labourcollege.ca">labourcollege.ca.?</a></p></div> Wed, 26 Sep 2018 14:13:01 +0000 bezeaus 11516 at/235